Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

ДДД Услуги

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация / ДДД

Дезинсекция 

Унищожаване на вредители като хлебарки, бълхи, мухи, дървеници, кърлежи и др. Дезинсекцията е организирана дейност за ликвидиране на вредните членестоноги, които са преносители на инфекциозни и паразитни болести.

Дезинсекцията включва две групи мероприятия - профилактични и изтребителни.

Профилактичните мероприятия са:

санитарно-хигиенни мерки, чрез които се ограничава достъпа на вредителите в сградите чрез различни дейности;

Изтребителни мероприятия са:
  • биологични методи - използват се естествените неприятели на вредителите;
  • механични методи – работа с прахосмукачка, изтърсване, миене и почистване;
  • физични методи - изгаряне, суха топлина, изваряване, пара;
  • химични методи - основни съвременни методи, при които се използват биологично активни вещества, действащи токсично и унищожаващи вредителите;

Дератизация

Унищожаване на вредители като мишки, плъхове, съсели и други вредни гризачи. Дератизацията представлява цял комплекс от мерки за унищожаване на вредните гризачи. Според целите и задачите дератизацията бива системна и еднократна.

Системната дератизация се нарича още непрекъсната и се прилага целогодишно по план.

Еднократната дератизация се прилага, когато се установи наличие на вредни гризачи в дадена среда. Тя се организира във всички помещения на сградата.

Дезинфекция 

Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Дезинфекцията се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Те са безвредни за хора, домашни животни и растения. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

Дезинфекция – определение

От латински de (без) infecto (заразяване) – буквално означава обеззаразяване. Това е процес, при който се редуцира броя на патогенните микроорганизми (бактерии, микобактерии, вируси, фунги) върху различни обекти на външната среда, кожа и лигавици, до безопасно за здравето на човека ниво. Дезинфекцията не гарантира унищожаването на бактериалните спори.

Целта на дезинфекцията е процес на прекъсване на механизма на предаване на инфекцията във външна среда. Осъществява се от комплекс от мерки и мероприятия, при които се унищожават (инактивират необратимо) болестотворните микроорганизми.

Видове дезинфекция

Профилактична – има за цел да унищожи евентуално попаднали във външна среда патогенни микроорганизми;

Огнищна – провежда се в заразно огнище и има за цел да унищожи патогенните микроорганизми, попаднали във външна среда от източника на заразата и да спре развитието на епидемичния процес;

Текуща – има за цел да отстрани източника на инфекцията в домашна обстановка или в лечебно заведение;

Заключителна – последна дезинфекция в огнището. Провежда се след отстраняване на източника на инфекцията;

Незабавна - върху повърхности замърсени със секрети, екскрети, телесни течности. Провежда се на всички контактни повърхности в околната среда на пациенти с инфекции;

Методи на дезинфекция

Физични методи (влажна топлина и лъчения) - изваряване, гореща вода, водна пара, слънчева светлина, UV – лъчи, гама – лъчи;

Химични методи – използват се химични средства (дезинфектанти и антисептици) с различен химичен състав и спектър на действие ( бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно, спороцидно);

Дезинфектанти – препарати за унищожаване или редуциране на микроорганизмите върху обекти от външната среда.

   

Приложение на химичните методи за дезинфекция

  • Равномерно пръскане на дезинфекционен разтвор върху повърхности – за заразно огнище и крайна дезинфекция;
  • Забърсване;
  • Потапяне / накисване в разтвор – обектът, подлежащ на обеззаразяване се потапя напълно в дезинфекционния разтвор за определено време;
  • Обгазяване – пръскане с аерозол – постига се едновременно обеззаразяване на повърхности и въздух;
  • Комбинирано – химио-термодезинфекция. Съчетава действието на горещата вода и подходящи дезинфекционни средства;
Дезинфекция на жилища, офиси, общи части на сгради, хотели, ресторанти и др. Почистването и дезинфекцията са две неразделни части на един общ процес наречен хигиена. Доброто състояние на хигиената в обектите се определя от много фактори, основният от които е микробното замърсяване, което води до постоянен риск за здравето на хората. Съществуват различни пътища за проникване и пренасяне на микроорганизмите на територията на обектите: чрез хората, обувките, инструментите, облеклото, суровините, материалите и помощните средства, водата и храната, въздуха и транспортните средства, сифоните, вентилите и др.
Докато почистването е процес на нецелево обеззаразяване, то дезинфекцията е процес на целево обеззаразяване на повърхностите и околната среда. Дезинфекционни средства се прилагат чрез опръскване, обгазяване, забърсване и др. от квалифицирани специалисти на „Стоп вредители”. След нанасяне на препарата, обектът се запечатва за определен период от време (1-2 часа), след което се проветрява и помещението е годно за ползване.
Нагоре