Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

НАРЕДБА № 3 / 24. 01. 2005 Г.

УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.12 от 4 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г.

Раздел I. Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от физически и юридически лица, работещи като:

  1.  специализирани фирми и организации, извършващи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни (ДДД) дейности срещу заплащане;
  2.  обособени звена, извършващи ДДД дейности за ведомствени нужди. (2) Наредбата не се прилага за специфичните дезинфекционни мероприятия, извършвани в лечебните заведения.

Чл. 2. Дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват с цел намаляване числеността на преносители, причинители, резервоари и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека.

 

Чл. 3. На дезинфекции, дезинсекции и дератизации подлежат:

  1.  Обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
  2.  административните сгради и прилежащите им площи;
  3.  производствени и складови сгради и съоръжения и прилежащите им площи;
  4.  жилищни сгради;
  5.  паркове, зелени площи и други места за отдих;
  6.  елементи от инфраструктурата на населените места - канализационна мрежа за отпадни води, депа за твърди отпадъци, колекторни шахти към топлофикация, телекомуникационните съоръжения и енергоснабдяване.

Чл. 4. Всички физически и юридически лица са длъжни да поддържат в обектите си численост на членестоноги и гризачи вредители на нива безопасни за здравето на хората и да осигурят извършването на дезинсекции и дератизации.

Чл. 5. При възникване на непосредствена опасност за общественото здраве министърът на здравеопазването може да разпореди извършването на целеви дезинфекции, дезинсекции и дератизации в обектите по чл. 3, както и на други места.

Раздел II. Обучение и квалификация

Чл. 6. Дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации могат да се извършват само от лица, придобили правоспособност за това.

Чл. 7. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за ръководители и изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се провежда по програми, утвърдени от министъра на здравеопазването.

(2) Продължителността на обучението по ал. 1 е не по-малко от 200 учебни часа за ръководители и не по-малко от 40 учебни часа за изпълнители.

(3) Обучението завършва с изпит, като на успешно издържалите го лица се издава удостоверение за правоспособност за ръководител съгласно приложение № 1, съответно удостоверение за правоспособност за изпълнител съответно приложение № 2 на ДДД дейности.

Чл. 8. (1) Квалификационни курсове и изпити за ръководители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации се организират и провеждат от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Квалификационни курсове и изпити за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации се организират и провеждат от НЦЗПБ и регионалните здравни инспекции (РЗИ).

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Обучението по чл. 7 се заплаща в НЦЗПБ или в РЗИ в съответствие с тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

Чл. 10. (1) В квалификационен курс за ръководител на дейност по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се допускат физически лица с образователно-квалификационна степен "магистър по медицина" и с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по биология, химия и екология.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

Чл. 11. (1) Лица с медицинско и биологично образование (лекари, биолози, санитарни инспектори и фелдшери) могат да получат удостоверение за правоспособност за изпълнител на дейност по дезинфекции, дезинсекции и дератизации след положен изпит, без да участват в квалификационен курс.

(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Полагането на изпита по ал. 1 се заплаща в НЦЗПБ или в съответната РЗИ, която го е провела.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Удостоверение за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации могат да получат лица с най-малко средно образование след завършен курс и положен изпит.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Националният център по заразни и паразитни болести и всяка РЗИ водят регистър на издадените удостоверения.

 

Раздел III. Изисквания към фирмите за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Чл. 13. Лицата, които извършват дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, в 14-дневен срок от започване на дейността си уведомяват за това Министерството на здравеопазването (МЗ) с писмено уведомление съгласно приложение № 3.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват с биоциди, разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице по реда на глава четвърта от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват с биоциди при спазване на условията на издаденото разрешение по ал. 1 и на изискванията, посочени в етикета.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) При извършването на ДДД дейности се спазват изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Чл. 15. Не се допуска извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от лица, които не притежават необходимата професионална правоспособност за ръководители и изпълнители, получена по реда на тази наредба.

Чл. 16. Лицата, извършващи дезинсекции, дезинфекции и дератизации, са длъжни да:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) използват само разрешени от МЗ биоциди;

2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) притежават недостъпни за външни лица помещения за съхранение и за подготовка на биоцидите за работа;

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) съхраняват биоцидите в заключващи се шкафове без възможност за достъп на външни лица.

 

Раздел IV. Дейност по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Чл. 17. Лицата, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации, са длъжни:

1. да провеждат обработките, като спазват изискванията за опазване на околната среда от замърсяване с биоциди и здравето на хората;

2. при дезинсекции и дератизации да залагат примамки в специални предпазни сандъчета, тунелчета и други, които се закрепват и поставят на обозначени за целта места в обектите;

3. да провеждат дезинсекции и дератизации в свободни от хора и домашни животни помещения;

4. при обработки в обекти за производство и търговия с храни, включително заведения за обществено хранене, да извършват дейностите по начин, несъздаващ риск от замърсяване на суровините и готовите продукти;

5. да спазват стриктно указаните от производителя начини на употреба (доза, концентрация и време на експозиция);

6. да проследяват ефективността на извършените обработки;

7. да спазват стриктно мерките за безопасност при работа с биоциди;

8. при възможност да прилагат интегриран метод (комбинирано използване на механични, химични и биологични средства) за борба с членестоноги и гризачи.

Чл. 18. Лицата, извършили дезинфекции, дезинсекции и дератизации, съставят протокол по образец съгласно приложение № 4 в два еднообразни екземпляра - по един за съставителя и заявителя.

Чл. 19. Ръководителят на дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации организира, контролира и носи отговорност за провеждането им.

Чл. 20. Заплащането на проведените дезинфекции, дезинсекции и дератизации в обществените обекти и прилежащите им площи се извършва от стопанисващите ги организации, а в сградния фонд - от гражданите.

Раздел V. Регистър и контрол

Чл. 21. Министерството на здравеопазването води регистър съгласно приложение № 5 на лицата по чл. 13, писмено уведомили МЗ.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) В едномесечен срок от получаване на уведомлението Министерството на здравеопазването писмено информира съответната РЗИ за вписаните в регистъра по чл. 21 лица.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Контролът по изпълнението на дейностите по ДДД се извършва от РЗИ на териториален принцип както според седалището на лицата по чл. 1, така и според разположението на обектите, в които осъществяват дейността си.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Регионалните здравни инспекции контролират:

1. наличието в регистъра на лицата, извършващи ДДД дейности;

2. професионалната правоспособност на ръководителите и изпълнителите на ДДД дейности;

3. наличието на подходяща материална база - сграден фонд и екипировка;

4. лицата, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации, както и обработваните обекти, разположени на контролираната от тях територия;

5. издаването на протокол съгласно приложение № 4 в обработваните обекти;

6. ефективността на провежданите дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

7. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) годността на използваната техника за приложение на биоцидите;

8. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) наличието на разрешение за пускане на пазара на използваните биоциди;

9. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) съответствието на посочените в етикета области на приложение на използвания биоцид и начин на употреба;

10. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) датата на производство и срока на годност, условията за съхранение и интервалите от време между отделните приложения на биоцида;

11. предпазните мерки при употреба, транспорт и съхранение;

12. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) отстраняването на храни за хора и животни при употребата на биоцида и даването на указания за предотвратяване експозицията на хора и животни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) При изпълнение на задълженията си по ал. 1 здравните инспектори от РЗИ имат право на достъп до офисите, работните и складовите помещения на лицата по чл. 1.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Дезинфекции" са методи и средства за обезвреждане на вредните микроорганизми във външната среда.

2. "Дезинсекции" са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги - паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.

3. "Дератизации" са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 2. Лицата, които организират и извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации до 1 януари 2005 г., в 3-месечен срок от влизане в сила на наредбата са длъжни да уведомят за това МЗ.

§ 3. Лицата, които са получили документ за правоспособност за ръководител или изпълнител на дейности по ДДД, издаден от ХЕИ и НЦЗПБ до влизането в сила на тази наредба, могат да изпълняват дейности по ДДД, без да е необходимо да преминават обучение по чл. 7 и 8.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от РЗИ.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето и отменя Наредба № 8 от 1992 г. за условията и реда за провеждане на дезинсекции и дератизации (ДВ, бр. 49 от 1992 г.).

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

  (ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.)   § 16. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
Нагоре