Обадете ни се: 0879 36 99 92; 0888 64 21 35

Интегриран Пест Мениджмънт / Интегриран Пест Контрол

Интегрираният Пест Мениджмънт

Интегриран Пест Мениджмънт / Интегриран Пест Контрол

Понятието интегрирано управление на вредителите или Integrated Pest Management ( IPM ), известно още като Integrated Pest Control (IPC) е широк подход, който интегрира методи и практики за икономически контрол на вредителите.

IPM цели да намали значително популациите от вредители под прага на икономическия риск.

IPM включва всички налични техники за контрол на вредителите и последващото интегриране на подходящите мерки, които ограничават развитието на популациите, свеждайки рисковете до минимум, както за човешкото здраве, така и за околната среда.

Интегрираният Пест Мениджмънт акцентира върху проактивните и превантивни мерки в управлението на програмите за контрол на вредителите, като не изключва използването на традиционните химични методи, когато това е необходимо, но не се базира единствено върху тях в борбата с вредителите. В основата на Интегрирания Пест Мениджмънт е познаването на биологията на вредителите, професионалния опит на екипите и спазването на добрите практики по отношение на методите и средствата за борба с насекоми и гризачи. Европейските изисквания за безопасност налагат въвеждането на Интегрирания Пест Мениджмънт във всички дейности, където е необходимо да се минимизира използването на биоциди и да се гарантира отсъствието на вредители – болници, клиники, санаториуми, както и във всички обекти, свързани с производство, съхранение, дистрибуция и търговия с храни (цехове, ресторанти, кетъринг, кафенета, магазини, складове ...

Интегриран Пест Мениджмънт в производството и търговията с храни

Целта на Интегриран Пест Мениджмънт е поддържане на необходимата чистота на произвежданите продукти, като се предотврати потенциалното замърсяване на съставните части, междинните продукти и готовия продукт от вредители. Добрата производствена практика изисква не само поддържането на добро санитарно хигиенно състояние, но и елиминирането на местата за укритие и развитие на вредителите, както и създаване на ефективна бариера срещу навлизането им.

Пест Контролът трябва да се прилага на всички етапи (особено ако става въпрос за критична точка) както вън, така и вътре: прием на стоки, производство, пакетиране, складове, кухни, бани, съблекални, средства за транспорт ... Поради тези причини присъствието на вредители в производства на храни може да бъде сериозна опасност. Също така трябва да се има предвид, че в някои случаи неправилната употреба на биоциди също може да доведе до неприятни последици. Европейското законодателство в областта на храните изисква традиционните методи в борбата с вредителите да отстъпи място на Интегрираният Пест Мениджмънт.

Интегрираният Пест Мениджмънт акцентира върху следните аспекти:

Нива - не можем да говорим за цялостно ликвидиране вредителите. Според IPM цялостното унищожение на вредителите често е невъзможно. Целта на програмите е да се установят приемливи нива, наречени прагове и да се прилагат мерки за контрол при преминаване на тези прагове. Мониторинг - наблюдението е от критично значение. Наблюдението е разделено на проверка и идентификация. Воденето на отчетност е от съществено значение, тъй като дава по-задълбочени познания за поведението на вредителите и репродуктивни цикли.

Основни изисквания към Пест Контрол Операторите:

  1. Да индентифицират вредителите, да определят тяхната активност и рисковите точки в производствените помещения и около тях.
  2. Да организират и провеждат адекватни мероприятия за елиминирането на вредителите.
  3. Периодично и задълбочено обучаване на персонала.
  4. Да предоставят информация за средствата и мерките за контрол, които ще предприемат, като например: информацията за токсичност на препаратите, мерките за безопасност и др.
  5. Да получават своевременно обратна информация от клиентите си за евентуални, възникнали проблеми.
Нагоре